sữa ong chúa trong Tiếng Anh là gì?

sữa ong chúa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ sữa ong chúa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • sữa ong chúa

    royal jelly

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • sữa ong chúa

    royal jelly