niềm khuây khỏa trong Tiếng Anh là gì?

niềm khuây khỏa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ niềm khuây khỏa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • niềm khuây khỏa

    * dtừ

    solace