niên kỷ trong Tiếng Anh là gì?

niên kỷ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ niên kỷ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • niên kỷ

    (ít dùng) age, era

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • niên kỷ

    age, era