nhoi nhói trong Tiếng Anh là gì?

nhoi nhói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhoi nhói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhoi nhói

    xem nhói (láy)

    lancing

    đau nhoi nhói lancing pain

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhoi nhói

    xem nhói (láy)