nhoi lên mặt nước trong Tiếng Anh là gì?

nhoi lên mặt nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhoi lên mặt nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhoi lên mặt nước

    to emerge to the surface of the water