nhựa trải đường trong Tiếng Anh là gì?

nhựa trải đường trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhựa trải đường sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhựa trải đường

    tar; asphalt; bitumen