nhựa mủ trong Tiếng Anh là gì?

nhựa mủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhựa mủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhựa mủ

    (thực vật) latex

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhựa mủ

    latex