nhặt che mưa thưa che gió trong Tiếng Anh là gì?

nhặt che mưa thưa che gió trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhặt che mưa thưa che gió sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhặt che mưa thưa che gió

    everything can be used according to its potential