nhậu trong Tiếng Anh là gì?

nhậu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhậu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhậu

  to drink (wine, beer)

  ép ai nhậu to force drink on somebody

  tôi biết là nó nhậu nhiều, nhưng đâu đến nỗi nhiều như thế! i knew he drank a lot but not that much/not to that extent!

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhậu

  * verb

  to drink wine

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhậu

  to drink alcohol