nhậu nhẹt trong Tiếng Anh là gì?

nhậu nhẹt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhậu nhẹt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhậu nhẹt

    to engage in drunken merrymaking; to carouse

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhậu nhẹt

    (địa phương) Booze

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhậu nhẹt

    booze