nhãn áp trong Tiếng Anh là gì?

nhãn áp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhãn áp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhãn áp

  (y_học) ocular tension, eye-tensiobn

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhãn áp

  (y học) Ocular tension, eye-tensiobn

  Phép đo nhãn áp: Tomonetry

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhãn áp

  ocular tension, eye-tension