nhác thấy trong Tiếng Anh là gì?

nhác thấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhác thấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhác thấy

    catch a glimpse of

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhác thấy

    catch a glimpse of