nhác nhớn trong Tiếng Anh là gì?

nhác nhớn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhác nhớn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhác nhớn

    cũng như nhác nhưới

    lazy, idle, slothful

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhác nhớn

    lazy, idle, slothful