nhào ra trong Tiếng Anh là gì?

nhào ra trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhào ra sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhào ra

    to jump out