nghếch mắt trong Tiếng Anh là gì?

nghếch mắt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghếch mắt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghếch mắt

  look up

  khếch mắt trông trời raise one's eyes to look at the sky

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghếch mắt

  Look up

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghếch mắt

  look up