nghếch chùm quả trên cây trong Tiếng Anh là gì?

nghếch chùm quả trên cây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghếch chùm quả trên cây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nghếch chùm quả trên cây

    to look up at bunch of fruit on a tree