nghênh trong Tiếng Anh là gì?

nghênh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghênh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghênh

  cũng như nghinh

  look round, look about one

  nghênh trời nghênh đất to look about one

  cast looks (on), glance (on, upon, at)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghênh

  Look round, look about one

  Nghênh trời nghênh đất: To look about one

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghênh

  (1) to look round, look about one; (20 to welcome