ngang trong Tiếng Anh là gì?

ngang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngang

  ordinary

  rượu ngang ordinary wine

  across; through

  đi ngang qua một con đường to walk across a street level;

  equal

  có những điều kiện ngang nhau on equal terms

  cross; horisontal; diametrical; transversal; crossut; đường ngang cross-line

  ngang bướng obstinate,

  self-willed; be contrary; contraband, sumgged; equal

  ngang như cua very stubborn, act strangely

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngang

  * adj

  ordinary

  rượu ngang: ordinary wine

  * adj

  across; through

  đi ngang qua một con đường: to walk across a street. level; equal

  có những điều kiện ngang nhau: on equal terms

  Cross; horisontal

  đường ngang: cross-line

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngang

  across, horizontal, through; level, equal