nga mi trong Tiếng Anh là gì?

nga mi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nga mi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nga mi

    fine/beautiful eyebrows

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nga mi

    Fine eyebrows, beautiful eyebrows

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nga mi

    fine eyebrows, beautiful eyebrows