ngả nón trong Tiếng Anh là gì?

ngả nón trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngả nón sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngả nón

    remove one's (conical) hat

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngả nón

    remove one’s (conical) hat