ngưỡng điều trị trong Tiếng Anh là gì?

ngưỡng điều trị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngưỡng điều trị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngưỡng điều trị

    threshold treatment