ngõ hầu trong Tiếng Anh là gì?

ngõ hầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngõ hầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngõ hầu

  in order to...; so as to...

  tích luỹ vốn, ngõ hầu mở rộng sản xuất to accumulate capital in order to expand production

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngõ hầu

  In order tọ

  Tích lũy vốn, ngõ hầu mở rộng sản xuất: To accumulate capital in order to expand production

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngõ hầu

  in order to