ngôi trong Tiếng Anh là gì?

ngôi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngôi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngôi

  kingship; throne; (ngữ pháp) person

  ' they' là ngôi thứ ba số nhiều 'they' is the third person plural

  ở ngôi thứ nhất số ít/số nhiều in the first person singular/plural

  status; rank

  thay bậc đổi ngôi to change status

  classifier for stars, graves, temples...; part; parting

  chải ngôi bên trái/phải to part one's hair on the left/right

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngôi

  * noun

  throne

  lên ngôi: to come to the throne

  * noun

  (gram) person

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngôi

  (1) throne; (2) [CL for for temples, graves]