ngân hàng phát triển nhà ở trong Tiếng Anh là gì?

ngân hàng phát triển nhà ở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngân hàng phát triển nhà ở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngân hàng phát triển nhà ở

    housing development bank