núi cao trong Tiếng Anh là gì?

núi cao trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núi cao sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núi cao

    * ttừ

    alpine