ních đầy túi trong Tiếng Anh là gì?

ních đầy túi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ních đầy túi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ních đầy túi

    fill the pocket