ních đầy bụng trong Tiếng Anh là gì?

ních đầy bụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ních đầy bụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ních đầy bụng

    (belly) packed full