miếng ăn đến miệng rồi vẫn có thể mất trong Tiếng Anh là gì?

miếng ăn đến miệng rồi vẫn có thể mất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ miếng ăn đến miệng rồi vẫn có thể mất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • miếng ăn đến miệng rồi vẫn có thể mất

    * thngữ

    there's many a slip 'twixt the cup and the lip; between the cup and the lip a morsel may slip