mau tay trong Tiếng Anh là gì?

mau tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mau tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mau tay

    fast; agile

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • mau tay

    fast, agile