mỹ mục trong Tiếng Anh là gì?

mỹ mục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mỹ mục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mỹ mục

    beautify eyes