mục từ trong Tiếng Anh là gì?

mục từ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mục từ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mục từ

    entry (in a dictionary); dictionary entry

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • mục từ

    Entry (in a dictionary)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • mục từ

    entry (in a dictionary)