mục ca trong Tiếng Anh là gì?

mục ca trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mục ca sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mục ca

    pastoral