mắc mớ gây khó khăn cho công việc trong Tiếng Anh là gì?

mắc mớ gây khó khăn cho công việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mắc mớ gây khó khăn cho công việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mắc mớ gây khó khăn cho công việc

    * dtừ

    kink