môn nghiên cứu về chính quyền đô thị trong Tiếng Anh là gì?

môn nghiên cứu về chính quyền đô thị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ môn nghiên cứu về chính quyền đô thị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • môn nghiên cứu về chính quyền đô thị

    * dtừ

    civics