mãi mới trong Tiếng Anh là gì?

mãi mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mãi mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mãi mới

    * thngữ

    to be long