liệt tiểu tiện trong Tiếng Anh là gì?

liệt tiểu tiện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liệt tiểu tiện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liệt tiểu tiện

    urinary incontinence