lựu đạn khói trong Tiếng Anh là gì?

lựu đạn khói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lựu đạn khói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lựu đạn khói

    smoke grenade

    lựu đạn khói dùng để nhận dạng hoặc làm hiệu smoke grenades are used for identification or for signaling