lựu đạn cầm tay trong Tiếng Anh là gì?

lựu đạn cầm tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lựu đạn cầm tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lựu đạn cầm tay

    pineapple; hand grenade