lựu đạn cháy trong Tiếng Anh là gì?

lựu đạn cháy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lựu đạn cháy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lựu đạn cháy

    incendiary grenade