lừa dối mình trong Tiếng Anh là gì?

lừa dối mình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lừa dối mình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lừa dối mình

    to kid oneself, deceive oneself