lệ tuyến viêm trong Tiếng Anh là gì?

lệ tuyến viêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệ tuyến viêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệ tuyến viêm

    dacryadenitis