lưới mật thám trong Tiếng Anh là gì?

lưới mật thám trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lưới mật thám sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lưới mật thám

    detective network