lông xồm xoàm trong Tiếng Anh là gì?

lông xồm xoàm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lông xồm xoàm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lông xồm xoàm

    * dtừ

    hispidity

    * ttừ

    hispid