lông bông nhẹ dạ trong Tiếng Anh là gì?

lông bông nhẹ dạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lông bông nhẹ dạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lông bông nhẹ dạ

    * dtừ

    hoity-toity