lâm vào thế bí trong Tiếng Anh là gì?

lâm vào thế bí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lâm vào thế bí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lâm vào thế bí

    * dtừ

    beam-ends

    * thngữ

    up the pole