lá trầu không trong Tiếng Anh là gì?

lá trầu không trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lá trầu không sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lá trầu không

    * dtừ

    pan