lá mặt lá trái trong Tiếng Anh là gì?

lá mặt lá trái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lá mặt lá trái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lá mặt lá trái

    double-dealing; double-faced; two-faced

    trò lá mặt lá trái duplicity; double-dealing

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lá mặt lá trái

    dishonest, double-dealing, double-faced, two-faced