lá hương thảo trong Tiếng Anh là gì?

lá hương thảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lá hương thảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lá hương thảo

    * dtừ

    rosemary