lá chắn tên lửa trong Tiếng Anh là gì?

lá chắn tên lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lá chắn tên lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lá chắn tên lửa

    missile defense shield