lá bài bắt cái trong Tiếng Anh là gì?

lá bài bắt cái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lá bài bắt cái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lá bài bắt cái

    * dtừ

    turn-up